برنامه‌ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران یک کسب‌وکار بوده و با سایر وظایف آن‌ها ارتباط مستقیم دارد. همه کسب‌وکارها با فعالیت در محیطی پویا و پیچیده مترصد آنند که منابع محدود خود را برای پوشش نیازهای فزاینده و رو به افزایش خود تخصیص دهند. پویایی محیط، وجود تلاطم پیرامون آن، عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی و نیز نقاط قوت و ضعف درونی هر کسب‌وکار بر ضرورت انکار‌ناپذیر تدوین برنامه استراتژیک برای یک کسب‌وکار می‌افزاید. کسب‌وکارها با توجه به ابعاد و حجم دادوستند خود با تدوین برنامه استراتژیک بهتر و به موقع، می‌توانند نسبت به محیط خود واکنش مناسب نشان دهند و از این رو اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک در محیط پیچیده، واضح و مبرهن خواهد بود.

در راستای اجرای این رکن حیاتی مدیریت و با توجه به پایان یافتن سال میلادی ۲۰۱۸، شرکت توسن‌تکنو اقدام به بازنگری استراتژی‌ها و نیز تدوین برنامه‌های عملیاتی آتی خود برای سال ۲۰۱۹ کرده است. برگزاری پیش‌کارگاه‌هایی برای بررسی عملکرد سال ۲۰۱۸ و نیازهای عملیاتی برای سال پیش‌رو طی ماه‌های گذشته، منجر به تشکیل جلسات جمع‌بندی و تدوین برنامه‌های عملیاتی سال ۲۰۱۹ این شرکت طی روزهای اول و دوم اسفندماه ۱۳۹۷ شد.

در این جلسات که با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان این شرکت برگزار گردید، اهداف، رویکردها و مسیر عملکردی این شرکت در سال ۲۰۱۹ میلادی استخراج و تدوین گردید.