شرکای تجاری

PAX

توزیع‌کننده انحصاری مجاز برای ترویج، فروش و پشتیبانی از تمام پایانه‌های نقطه فروش شرکت PAX در ایران

LG CNS
GRG Banking