شرکای تجاری

ATEC AP
PAX

نماینده انحصاری مجاز برای ترویج، فروش و پشتیبانی از تمام پایانه‌های نقطه فروش شرکت PAX در ایران

GRG Banking